Intenzifikace ČOV

2012  ·  Vodohospodářské stavby

CENA (BEZ DPH) 54 000 000 CZK

Čistírna odpadních vod je po rekonstrukci mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu. Na přítokovém potrubí do ČOV je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu. Rekonstrukce a intenzifikace se uskutečnila za provozu, s jeho částečným omezením. Nikdy ale nedošlo k úplné odstávce ČOV a odebrané vzorky v průběhu stavby vždy splňovaly stanovené limity. K 1.7.2012 byl zahájen roční zkušební provoz.

  • objednavatel
    Severočeská vodárenská společnost a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    11/2010 - 06/2012
  • LOKALITA
    Česká Kamenice