PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI SYNER, s.r.o.

1. Úvod

Protikorupční program společnosti SYNER (dále též jen „Program“) je zaměřen na podporu protikorupčního klimatu, a to jak ve společnosti SYNER, s.r.o. (dále též jen „Společnost“), tak i u jejích obchodních partnerů. Program je součástí souboru opatření Společnosti, jež mají, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), účinně směřovat k předcházení trestné činnosti spojené spodnikáním Společnosti. Program vychází zEtického kodexu Společnosti, který dále rozvíjí v problematice předcházení korupčnímu jednání a rozšiřuje o problematiku kultivace vztahů s obchodními partnery Společnosti.

Společnost SYNER, s.r.o., uplatňuje nulovou toleranci ve vztahu k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího knarušování volné hospodářské soutěže, jako trvalou hodnotu a pravidlo svého podnikání. Od svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků, statutárních orgánů, jakož i od svých dodavatelů a obchodních partnerů očekává, že budou dodržovat veškeré platné právní předpisy, zejména ty, které problematiku korupce a porušování hospodářské soutěže postihují - viz hl. X., díl 3 a hl. VI., díl 3, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (vše dále souhrnně jen jako „korupce“).

2. Cíle, všeobecné zásady

Cílem Programu je minimalizovat motivaci všech zaměstnanců, vedoucích pracovníků, jakož i statutárních a kontrolních orgánů Společnosti ke korupčnímu a jinému protiprávnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou odhaleni a potrestáni.

Cílem Programu je rovněž působit na obchodní partnery Společnosti tak, aby i oni přijali filozofii nulové tolerance k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího k narušování volné hospodářské soutěže.

Úkoly spojené s vytvářením a posilováním protikorupčního klimatu ve Společnosti jsou rozděleny do následujících částí:

  • Preventivní vzdělávací proces pro podporu protikorupčního klimatu,
  • Řízení rizik korupce,
  • Kontrolní systém Společnosti pro podporu protikorupčního klimatu,
  • Systém pro oznámení podezření na korupci.
  • Preventivní vzdělávací proces pro podporu protikorupčního klimatu ve Společnosti je řešen formou pravidelných školení prováděných min. 1 ročně advokátem se zkušenostmi z oblasti trestního práva – Mgr. Václavem Čechtickým se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, ev.č. ČAK 15159. Školení budou prováděna pro jednotlivé úseky Společnosti, u nichž je riziko kontaktu s protiprávním jednání korupčního charakteru nejvyšší (úsek výrobní, technický, obchodní a finanční). Management Společnosti a statutární orgány pak absolvují školení zvlášť.
  • Řízení rizik korupcese skládá z identifikace rizika, analýzy rizika a následné činnosti kontrolního systému Společnosti. Analýza rizika korupce spočívá v průběžném určování pravděpodobnosti vzniku korupce, a to jak směrem ven ze Společnosti, tak i směrem dovnitř Společnosti. U korupce směřující dovnitř Společnosti je jejím obvyklým výsledkem poškození Společnosti finančně vyčíslitelného rozsahu, většinou však bez rizika postihu Společnosti podle ZTOPO. U korupce směřující ven ze společnosti lze naopak předpokládat motivaci směřující k obohacení Společnosti, což znamená, že půjde o protiprávní jednání „ve prospěch“ společnosti, které znamená výrazné riziko postihu Společnosti podle ZTOPO. Takový trestní postih může vysoce přesahovat rozsah zamýšleného prospěchu, kterého by mohlo být dosaženo korupčním jednáním. Analýzu rizika korupce dovnitř Společnosti provádí zejména ředitelé jednotlivých úseků Společnosti, popř. jimi určení pracovníci. Analýzu rizika korupce směřující vně Společnosti musí být prováděna nejen řediteli jednotlivých úseků Společnosti či jimi určenými pracovníky, nýbrž i protikorupčním kontrolním pracovištěm mateřské společnosti SYNER Group a.s., popř. třetí specializovanou osobou, kterou mateřská společnost k tomu určí (dále jen „protikorupční pracoviště“), a to jako součást plnění servisní smlouvy uzavřené mezi Společností a společností mateřskou.
  • Protikorupční pracoviště průběžně zjišťuje a posuzuje rizika korupce a jejího možného dopadu na Společnost. Vychází přitom z dostupných informací o aktuálních zakázkách Společnosti, významnějších smluvních vztazích, jakož i z informací ze systému zřízenému pro přijímání oznámení podezření na korupci.
  • Jako součást protikorupčního klimatu bude ve Společnosti vytvořen systém usnadňující oznámení podezření na korupci, a to jak směrem dovnitř Společnosti, tak i směrem ven, to vše při zaručení anonymity oznamovatele. K podání oznámení mohou zaměstnanci Společnosti, jejích dodavatelů, popř. další osoby využít předem připravené komunikační cesty na protikorupční kontrolní pracoviště Společnosti.

Každá ze čtyř uvedených částí protikorupčního klimatu plní srozumitelně stanovené úkoly, jejichž souhrnným výsledkem je roční výsledná zpráva, která bude předkládána nejvyššímu orgánu Společnosti k posouzení.

3. Důsledky porušení programu

Proti jakémukoliv zaměstnanci, vedoucímu pracovníkovi i statutárnímu orgánu, o němž bude zjištěno, že porušil hodnoty a pravidla uvedené v tomto Programu, budou podniknuty závažné kroky. Takové porušení bude dle své závažnosti kvalifikováno jako porušení, závažné porušení či porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, se všemi důsledky vyplývajícími z příslušných právních předpisů (zejména zákoníku práce).

Společnost si vyhrazuje právo zavazovat naše smluvní partnery k dodržování hodnot a pravidel stanovených v tomto Programu a s těmi, kdo nedodržují svůj závazek týkající se Programu, si vyhrazujeme právo ukončit smluvní vztah.

Jakýkoli dodavatel či třetí osoba, která se domnívá nebo má podezření, že se zaměstnanec společnosti SYNER, s.r.o., nebo kdokoli jednající jejím jménem, mohl dopustit nezákonného nebo jinak nepřístojného jednání, je důrazně vyzýván, aby záležitost nahlásil mateřské společnosti SYNER Group a.s., případně k tomu využil připravovaný informační systém zaručující anonymitu oznamovatele. V tomto ohledu prosím kontaktujte tým společnosti SYNER Group a.s. pro etické jednání na adrese:

4. Rozsah platnosti

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti SYNER, s. r.o.

Tento Program byl schválen rozhodnutím porady vedení společnosti SYNER, s.r.o. a může být měněn pouze novým rozhodnutím vedení společnosti.