ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SYNER, s.r.o.

1. Úvod

My, statutární zástupci a zaměstnanci společnosti SYNER, s.r.o. (dále jen Společnost), vědomi si významu společenské odpovědnosti a postavení Společnosti, jako jednoho znejvětších podnikatelských subjektů v České republice operujícího ve stavebnictví na českém i zahraničním trhu, jsme rozhodnuti podporovat a vyžadovat všechny níže uvedené etické postupy v obchodní i technické činnosti, nedopouštět se a ani netolerovat porušování pravidel hospodářské soutěže, korupční chování a diskriminaci v jakékoliv formě.

Své rozhodnutí jsme vyjádřili v tomto Kodexu etického chování (dále jen „Kodex“) ve společnosti SYNER, s.r.o. (dále jen Společnost), který stanoví soubor pravidel nad rámec základních a závazných povinností, daných zákony a další legislativou.

Zaměstnanci a statutární zástupci Společnosti se dobrovolně zavázali pravidla dodržovat pro dosažení vyšší úrovně podnikání a prestiže Společnosti.

Kodex obsahuje zásady vzájemného jednání Společnosti a ostatních společností s majetkovou účastí SYNER Group a.s., mezi sebou a jednání Společnosti směrem k obchodním partnerům, veřejnoprávním subjektům a jejich orgánům, vystupování vůči laické i odborné veřejnosti a požadované zásady vzájemného chování zaměstnanců ve Společnosti.

2. Všeobecné zásady

 • Dbáme na odbornou pověst naší Společnosti s respektem ke všem nárokům morálky, etiky a zákonných norem;
 • Své odborné dovednosti udržujeme na nejvyšší úrovni a sledujeme nejmodernější trendy tak, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům co možná nejvyšší kvalitu a nejpokrokovější postupy s maximální úsporností vynakládaných prostředků a zároveň i rozvíjet a udržovat ekonomicky příznivé podnikání;
 • Zdůrazňujeme, že naším posláním je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb;
 • K vlastní propagaci využíváme výhradně výsledků své vlastní činnosti;
 • Podporujeme pořádání regulérních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektujeme rovné podmínky pro každého účastníka;
 • Dbáme toho, aby nebyly úmyslně nebo z nedbalosti poškozovány zájmy naší Společnosti ani ostatních partnerů;
 • Neusilujeme o získání zakázky neetickými prostředky;
 • Velký důraz klademe na oblast bezpečnosti práce, naším cílem je vytvořit takové postupy a opatření, která zajistí maximální ochranu zdraví při práci a pracovní bezpečnost nejen našich zaměstnanců, ale i ostatních osob, které v rámci plnění svých úkolů přicházejí s naší činností do kontaktu;
 • Striktně odmítáme jakoukoli aktivitu mající charakter korupce, úplatkářství či nekalé hospodářské soutěže či aktivitu k těmto směřující;
 • Veškerá naše činnost je transparentní a vždy umožníme subjektům k tomu oprávněným provést kontrolu našeho řídícího a finančního systému;
 • Má-li kterýkoliv zaměstnanec, obchodní partner nebo jakákoliv třetí osoba pochybnost o tom, zda je konkrétní záležitost v souladu se zásadami etického chování Společnosti, oznámí toto místně příslušnému vedoucímu pracoviště Společnosti;

3. Vztah k obchodním partnerům a zákazníkům

 • Orientujeme se na zákazníka, protože jsme přesvědčeni, že naše budoucnost závisí na tom, jak budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat jim, abychom přispěli k jejich úspěchu;
 • Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení;
 • Nenabízíme vědomě objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména ne s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své subdodavatele;
 • Neusilujeme o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč, který nemá problémy s jejím plněním;
 • Rozvíjíme mezi naší Společností a ostatními obchodními subjekty dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelsko- odběratelský systém;
 • Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů;
 • Distancujeme se účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získání zakázky;
 • Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí, aby se zásady tohoto etického kodexu staly zásadami i našich obchodních partnerů;
 • Dodržujeme vždy platné zákonné normy a totéž vyžadujeme od svých obchodních partnerů;
 • Zajišťujeme takový IT systém, který zabezpečuje kontrolní i bezpečnostní prvky zajišťující maximální úroveň ochrany údajů našich zákazníků i obchodních partnerů;
 • Dbáme, aby naši zaměstnanci nevedli s obchodními partnery jednání porušující pravidla hospodářské soutěže;

4. Vztahy Společnosti k zaměstnancům

 • Vyznáváme demokratické hodnoty, ochranu a dodržování lidských práv dle Listiny základních práv a svobod;
 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, původ, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické či společenské postavení;
 • Dbáme na dodržování veškerých zákonných norem určujících pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců a nepřipouštíme žádné porušování pracovních či lidských práv zaměstnanců;
 • Jednáme vždy v zájmu Společnosti a aktivně naplňujeme její strategii;
 • Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon;
 • Klademe důraz na týmovou spolupráci, korektní vztahy mezi zaměstnanci a osobní rozvoj zaměstnanců;
 • Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu, dáváme našim zaměstnancům možnost seberealizace;
 • Se zaměstnanci jednáme vždy čestně, poctivě a s úctou, dodržujeme naše sliby;
 • Vyznáváme zásady rovného přístupu k zaměstnancům, respektujeme jejich důstojnost, soukromí a osobní práva;
 • Respektujeme individualitu každého jedince, vytváříme prostředí důvěry a otevřené komunikace;
 • Trvale zvyšujeme profesní znalosti a schopnosti zaměstnanců v souladu s potřebami firmy;
 • Pěstujeme přesvědčení, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení, nikdy se nespokojíme se stereotypem;
 • Na našich pracovištích nestrpíme jakoukoliv diskriminaci či obtěžování;
 • Do vedoucích funkcí jsou vybíráni morálně vyspělí a trestně bezúhonní zaměstnanci;
 • Podporujeme teambuildingové akce pro vylepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi zaměstnanci;
 • Dbáme vždy na bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o neustálé zlepšování pracovních podmínek;
 • Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu;
 • Dbáme, aby naši zaměstnanci byli nestranní a objektivní k řešeným záležitostem a odmítali nátlak, vliv, přání nebo žádosti, dary či výhody, které by mohly ohrozit jejich nestrannost;
 • Důraz klademe na to, aby naši zaměstnanci dodržovali právní normy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;

5. Vztahy zaměstnanců ke Společnosti

Zaměstnanci Společnosti:

 • Dodržují vždy platné zákonné normy, pokyny Pracovního řádu a dalších interních předpisů;
 • Chrání majetek Společnosti a nepoužívají jej v rozporu s rozsahem oprávnění, daným předpisy a pokyny nebo souhlasem nadřízeného;
 • Dbají pravidel loajality ke svému zaměstnavateli, nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací, osobních kontaktů získaných při výkonu zaměstnání v neprospěch Společnosti nebo ve svůj prospěch či prospěch třetích osob;
 • Jsou si vědomi své zodpovědnosti v rozsahu svého funkčního zařazení, vystupují jako spolehlivý partner;
 • Dávají přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy;
 • Vykonávají svou práci čestně, slušně, svědomitě, objektivně, bez zbytečných průtahů, korektně, zodpovědně, vstřícně, s náležitou péčí, racionálně, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, smysluplně, iniciativně s ohledem na přijaté cíle a plány svého zaměstnavatele;
 • Zachovávají princip mlčenlivosti, dbají na ochranu používaných a zpracovávaných informací v jakékoliv formě v rámci Společnosti tak, aby nemohly být zneužity v cizí prospěch;
 • Svěřují informace v jakékoliv formě jen určeným osobám dle jejich oprávnění pro danou činnost a způsobem k tomu určeným;
 • Reprezentují firmu navenek jejími úspěchy;
 • Vystupují na veřejnosti tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Společnosti nevhodnými aktivitami, chováním a jednáním;
 • Vyvarují se při své práci střetu zájmů, popř. o případném střetu zájmů, který by mohl nastat, bez zbytečného prodlení uvědomí svého nadřízeného;
 • Zjistí-li zaměstnanci podezřelé okolnosti ukazující, že existuje možnost vzniku finanční, obchodní, technické, bezpečnostní, morální nebo společenské újmy Společnosti, popř. újmy na životním prostředí, je povinen obrátit se na svého nadřízeného;
 • Striktně jednají tak, aby se nedopustili jednání majícího charakter korupce, úplatkářství, nekalé hospodářské soutěže či jiných deliktů, bez ohledu na to, zda takové jednání může vyústit v (neoprávněný) prospěch Společnosti či nikoli; v případě, že by k takovému jednání byli nabádáni svými nadřízeným, toto odmítnou a bezodkladně oznámí nejvyššímu vedení Společnosti;

6. Společenská odpovědnost

 • V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové a vzdělávací aktivity v regionech, kde působíme;
 • Společnost se podílí na organizaci sociálních projektů a humanitárních akcí;
 • V případě mimořádných událostí (živelné pohromy apod.) jsou organizovány výpomoci postiženým osobám a oblastem;
 • Je věnována pozornost kvalitě života seniorů a dětem bez řádné rodiny;

7. Životní prostředí

 • Vše, co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí;
 • Jsme ekologicky odpovědná Společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání;
 • Minimalizujeme negativní dopad činností Společnosti na životní prostředí;
 • Předcházíme vzniku ekologických nehod a havárií;
 • Podporujeme zavádění a užívání ekologicky šetrnějších výrobků, procesů a technologií;
 • Společnost jedná v souladu se zavedeným systémem pro řízení ochrany životního prostředí certifikovaného podle ISO 14001, který je pravidelně auditován nezávislou organizací;
 • Společnost zapojuje všechny své zaměstnance a obchodní partnery do odpovědného řízení ochrany životního prostředí s důrazem na dobrou komunikaci a zavádění efektivních technických řešení a opatření;

8. Porušení Kodexu

Případné prohřešky vůči zásadám Kodexu řeší Etická komise, složená z personálního manažera, provozního manažera a právníka. Etická komise má právo podniknout patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů Společnosti. V souladu s platnými právními předpisy budou disciplinární opatření vedena proti osobám zodpovědným za jeho porušení.

Etická komise, zastoupená personálním manažerem Společnosti, shromažďuje návrhy na aktualizaci Kodexu, s nimiž seznámí vedení společnosti. Po schválení změn vedením Společnosti zajistí personální manažer vydání aktualizovaného Kodexu.

9. Rozsah platnosti

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti SYNER, s.r.o.

Tento kodex byl schválen rozhodnutím porady vedení společnosti SYNER, s.r.o. a může být měněn pouze novým rozhodnutím vedení společnosti.