Výrobní komplex AGRO Otrokovice – MITAS

2013  ·  Výrobní haly a skladování

Jednalo se o výstavbu výrobního závodu pro výrobu pneumatik pro zemědělské stroje. Výrobní závod je řešen jako jeden vizuální a hmotový celek (monoblok).

CENA (BEZ DPH) 530 000 000 CZK

Hlavním objektem v areálu výrobního závodu je výrobní hala (SO 01) s třípodlažním administrativně-sociálním přístavkem (SO 02) na severní straně a dvoupodlažním provozním přístavkem energocentra (SO 03) na jihozápadní straně (strojovna vzduchotechniky, kotelna, kompresorovna atp). Hlavní vstup do objektu a vedlejší vstup pro zaměstnance je součástí objektu administrativně-sociálního přístavku. Dalšími samostatnými objekty jsou dvě vrátnice, požární nádrž a strojovna, místo shromažďování odpadů, kiosek HUP, chladící a dusíková stanice, čerpací stanice dešťových vod s retenční nádrží, drobné objekty (vlajkoviště, přístřešek pro kola). Součástí dodávky bylo kompletní TZB a kompletní vybavení vč. energocentra a provozních souborů pro fungování výrobní technologie zejména parní kotelna, rozvodů a zdrojů vakua, volného odpadu, hydraulické vody, průmyslového chlazení, stlačeného vzduchu, věžového chlazení, rozvodů dusíku a páry. Dodávané inženýrské objekty zahrnovaly především konečné terénní a sadové úpravy, účelové komunikace, přípojku dešťové kanalizace, odlučovač lehkých kapalin, čerpací stanici dešťových vod s retenční nádrží, přípojku splaškové kanalizace, vodovodní přípojku, přípojku požární a technologické vody, přeložky stávajících inž. sítí, přeložku VN, vnější elektrické rozvody, vnější slaboproudé rozvody, přeložku SLP, přípojku plynu a areálové rozvody plynu.

  • objednavatel
    MITAS a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/2012 - 09/2013
  • LOKALITA
    Otrokovice