Přeložka komunikace II/592 Chrastava

2011  ·  Dopravní stavby

CENA (BEZ DPH) 42 000 000 CZK

Rekonstrukce Pobřežní ulice, která zahrnovala šířkovou optimalizaci této místní komunikace a doplnění o chodník pro pěší dopravu. Stavba navazuje a v KÚ se napojuje na již realizovanou 1. etapu přeložky II/592 v Chrastavě. Z důvodů navržení optimálního směrového vedení a zároveň požadavku na minimální zábory soukromých pozemků bylo třeba přistoupit v části trasy k posunutí nově budované nábřežní zdi směrem do koryta řeky Jeřice. Přeložka oplocení vyvolaná záborem části soukromých pozemků byla navržena s protihlukovou funkcí z betonových bloků, v místech památkově chráněných objektů je toto oplocení z průhledného materiálu. Součástí stavby byly i vyvolané přeložky inženýrských sítí a také návrh lávky pro pěší přes řeku Jeřici, který bezprostředně navazuje na upravované plochy a novou nábřežní zeď. Součástí stavebních prací byla i likvidace následků povodní 2010 na I. etapě – opravy chodníků, oprava protihlukové stěny a části komunikací.

  • objednavatel
    Město Chrastava
  • DOBA PLNĚNÍ
    10/2010 - 10/2011
  • LOKALITA
    Chrastava