17.8. 2023     Hradec Králové

Začala realizace druhé etapy výstavby Kampusu Univerzity Karlovy

7. srpna bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci novostavby centrální budovy Kampusu Univerzity Karlovy.

Vítězem veřejné zakázky se stala „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“. S vítězným dodavatelem stavby byla uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 9. srpna. Dne 11. srpna bylo předáno staveniště MEPHARED 2 generálnímu dodavateli stavby. Společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové tak vstoupil do realizační fáze.

V rámci projektu dojde k vybudování celkem 18.550 m2 výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací centrum, první takového typu v České republice, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti studují na Lékařské a Farmaceutické fakultě.

Výuka v některých studijních předmětech na obou fakultách je velice blízká, zejména se jedná o předměty z oboru biologických disciplín. Velkou výhodou je možnost propojit v novém centru organizačně a prostorově tyto podobné obory vyučované na Lékařské fakultě a Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy s názvem „Vzdělávací a výzkumné centrum MEPHARED Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ vznikl na základě rozhodnutím UK řešit tíživou prostorovou situaci a nevyhovující zázemí řady fakult UK.

Dlouhodobým cílem Lékařské fakulty (LF) i Farmaceutické fakulty (FaF) vytvořit organizačně i prostorově funkční propojení pracovišť obou fakult mezi sebou se současným napojením na prostory Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN) v jedné lokalitě. Tím získat prostředí pro kvalitnější výuku, vědu a výzkum a s tím související propojení teorie s praxí.

Prvním stavebně-investičním krokem k zatraktivnění a zkvalitnění výukové a výzkumné činnosti fakult byla výstavba Výukového centra LF HK v areálu FN HK otevřené v roce 2005. Druhým významným krokem pak výstavba první budovy budoucího kampusu s názvem Mephared 1 financovaného z OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0152) otevřené v roce 2015. Mephared 1 byl od samého počátku deklarován jako pouze 1. fáze budování Vzdělávacího a výzkumného centra Mephared Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Zdroj:orlický.net

Foto: Bogle Architects