30.1. 2023     Hradec Králové

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Centrála ČSOB v Hradci Králové (HHQ) je vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 vrtů hlubokých až 200 metrů. Budova není napojena na zdroj jiného energetického média kromě elektrické energie.

Administrativní budova ČSOB v Hradci Králové vyrostla nedaleko kongresového centra Aldis na levém břehu Labe. Určená je pro 1000 zaměstnanců a má čtyři nadzemní podlaží, páté ustupující patro, funkčně navázané na střešní zahradu a dvě podzemní podlaží pro parking, technologie a zásobovací dvůr v prvním suterénu. Součástí kancelářské budovy je regionální pobočka, veřejně přístupná jídelna s vlastní kuchyní, kavárna a nájemní retailové (maloobchodní) prostory. V podzemním parkovišti je umístěno 289 parkovacích stání (z toho 12 s dobíjecími stanicemi pro elektromobily), 18 parkovacích stání se nachází na povrchu, v areálu je rovněž 300 míst pro jízdní kola.
 
Certifikát LEED Platinum
 
Jedním ze tří hlavních aspektů zadání byla orientace na šetrnost k životnímu prostředí, kterou ČSOB dlouhodobě prosazuje. Klient má při svých investicích definovány parametry, které v tomto ohledu zvažuje a posuzuje. Z dřívějších zkušeností se proto z důvodu objektivizace a potvrzení dosažení těchto cílů pro svou novou výstavbu orientuje na získání certifikátu udržitelnosti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
 
Hradecká regionální centrála dosáhla certifikátu LEED Platinum v komplexní kategorii New Constructions (88 bodů). V průběhu projektové i realizační fáze byl proto tomuto hodnocení důsledně podřízen proces rozhodování od koncepčních úvah, po schvalování jednotlivých materiálů použitých na stavbě. Stejný certifikát má také Jižní budova kampusu v pražských Radlicích – SHQ (South Headquarters) (90 bodů), která byla uvedena do provozu před necelými třemi roky. Severní budova v Radlicích – NHQ (North Headquarters) v Radlicích má certifikát v kategorii Gold již od roku 2007.
 
Architektonické řešení
 
Budova svým tvarem reaguje na širší kontext. Má výrazný půdorysný tvar se dvěma venkovními a jedním vnitřním atriem. Vybrání objemu budovy v rozích napomáhá přiblížení hlavních vstupů do objektu k samému středu budovy. Velká míra prosklení zajišťuje prolnutí exteriéru s interiérem a deklaruje otevřenost a přátelský výraz.
 
Zvýrazněním horizontálních linií římsami mezi jednotlivými patry je budova opticky snižována a tím i zintenzivněna vizuální komunikace budovy s okolím. Úspěšné zapojení budovy do stávajícího prostředí je podmíněno napojením parteru na okolí. Na jihozápadní straně tak činí kavárna, která expanduje na piazzettu. Prostor jídelny je vizuálně propojen s plochou louky na západním předpolí mezi budovou a nábřežím. Parter budovy je veřejně průchozí. Kruhové atrium přivádí denní světlo do středu půdorysu a je přirozeným orientačním bodem ve všech nadzemních patrech. Ve vazbě na centrální společný prostor prostupují domem dvě vertikální jádra se schodišti, výtahy, hygienickým a technickým zázemím. Po obvodu vstupní haly jsou kromě těchto vstupů dále upořádány zasedací místnosti, vstup do jídelny, služební a servisní vstup.
 
Patra kanceláří se rozvíjí od středního kruhového atria, kam jsou orientovány výstupy z vertikálních komunikací. Organizace půdorysu je založena na hierarchizaci pracovního prostředí.
 
Konstrukční řešení
 
Konstrukční systém objektu je monolitický železobetonový skelet doplněný o ztužující stěny jader a suterénní obvodové stěny.
 
Konstrukce je řešena v základním modulu 8,1 × 8,1 m. Výjimku tvoří krajní moduly, které mají rozpon cca 9,3 m. Vodorovné konstrukce nadzemních i podzemních podlaží jsou podepřeny soustavou stěn komunikačních jader, obvodových stěn a soustavou sloupů. Založení stavby je navrženo kombinované, plošné, na základové desce a je doplněno o velkoprůměrové vrtané piloty pod vertikálními konstrukcemi. Základová deska a obvodové stěny suterénu jsou tzv. bílé vany a jsou přímo vystaveny zemnímu prostředí a spodní vodě. Svislé nosné konstrukce jsou v převážné míře tvořeny železobetonovým monolitickým sloupovým systémem, doplněným o ztužující stěny jader a suterénní obvodové stěny. Stropní konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové, křížem armované železobetonové desky, uložené na železobetonové sloupy a vnitřní jádra ze železobetonových stěn. Střešní deska nad 4. NP je (s ohledem na zatížení) nad sloupy doplněna o hlavice orientované nahoru do skladby střešního pláště. V konstrukci horní stavby jsou dva prosvětlovací světlíky čtvercového půdorysu v úrovni nad 2. NP a jeden kruhový v úrovni nad ustupujícím 5. NP.
 
Zelená střecha
 
Budova nabízí 3 100 m2 střešních teras včetně 460 keřů, stromů a rostlin na střeše. Dalších 370 rostlin najdeme na záhonech centrálního atria.
 
Střecha je navržena jako pobytová zahrada v kontextu krajiny a místa. Pobytové plochy jsou komponovány tak, aby byl nabídnut výhled na centrum města či přes periferii do krajiny na hřebeny Orlických hor či Krkonoš.
 
Celkový výraz střešní zahrady by měl po zapojení vegetace působit přírodním, vitálním dojmem a umožnit pobyt. Celková plocha lučních porostů v exteriéru je 5344 m2 , dalších 824 m2 tvoří trávníky a 456 m2 záhony, před budovou roste 56 stromů.
 
Energetická náročnost budovy
 
Energetická náročnost budovy je dána architektonickým návrhem, fyzikálními vlastnostmi použitých stavebních materiálů a provozem. Budova je architektonicky řešena jako kompaktní celek s minimálním členěním. Tím je dosaženo velice dobrého poměru plochy obvodových konstrukcí ke kubatuře a k užitné ploše budovy – A/V = 0,2 m2 /m3 . Procento prosklené svislé fasády v místnostech s trvalým pracovištěm pro kancelářskou práci je 65 % (vztaženo na světlou výšku místnosti). Vhodným rozmístěním otevíracích otvorů v obvodovém plášti a střeše budovy lze dosáhnout po většinu roku přirozeného větrání budovy. Všechny svislé prosklené plochy vnějších fasád i atrií jsou opatřeny vnějším stíněním s inteligentním řízením. V přízemí, kde je přímý přístup k fasádě z veřejného prostranství, je k vnějšímu stínění užito markýz. Pod pultovým zasklením kruhového atria je instalováno vnitřní stínění. Mezi zasklením hlavního atria a stropem posledního nadzemního podlaží je akumulační prostor o průměrné výšce 2,7 m, který zajišťuje jímání a odvětrání teplého vzduchu a eliminuje riziko proudění ohřátého vzduchu do nejvýše situované kancelářské zóny.
 
107 vrtů hlubokých až 200 metrů
 
Centrála je vytápěna a chlazena tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 vrtů hlubokých 180–200 metrů. Pouze pro období letních špiček je systém chlazení a odvlhčování doplněn adiabatickými chladiči.
Ty umožňují odvádění přebytečného tepla mimo vrtné pole. Vytápění a chlazení pracovišť zajišťují velkoplošné sálavé systémy s potrubím.
 
Budova není napojena na zdroj jiného energetického média kromě elektrické energie. Budova důsledně využívá přirozených zdrojů tepla a chladu a také teplo získané rekuperací z vnitřních zdrojů, což umožní dosáhnout mimořádně úsporného provozu. Část oken je vybavena elektromotorickým ovládáním, které zároveň umožňuje noční provětrávání budovy podle okamžitých klimatických podmínek a také předpokládaného vývoje teplot v dalších dnech.
 
Hospodaření s dešťovou vodou
 
Nová hradecká centrála je vybavena technologií pro zpětné užití dešťové vody a díky přirozeným zdrojům tepla a chladu je zcela samostatná ve vytápění i chlazení. Stavba a její okolí je odvodněno podle zásad hospodaření se srážkovými vodami, které kladou důraz na zachování přirozené bilance vody v území po jeho urbanizaci. Základními technickými nástroji jsou objekty retenčních zařízení podporujících výpar, vsakování a pomalý odtok srážkových vod. Jejich primárním účelem je eliminovat intenzitu odtoků srážkových vod ze zpevněných ploch při přívalových deštích, přispívat ke snížení kulminačních průtoků ve stokové síti a zmírňovat hydraulické a látkové zatížení vodního toku. Střešní pláště jsou realizovány jako střešní zahrady s intenzivní a extenzivní zelení se souvrstvími s retenční funkcí. Veškeré střešní plochy jsou svedeny vnitřní dešťovou kanalizací do akumulační nádrže dešťových vod o objemu 124 m3 , ze které je následně realizována závlaha střešní vegetační plochy v obdobích sucha. Sekundárním, ovšem neméně důležitým účinkem všech uvedených opatření je eliminace efektu tepelných ostrovů.
 
Generální dodavatel: SYNER, s.r.o. ,
 
Autor: esb-magazin.cz
 
Foto: SYNER, s.r.o.