29.11. 2018     Praha

Náměstkyně Rudyšarová se zúčastnila zahájení provozu rekonstruované technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.

Technologie NDS 6 je od roku 2001 součástí komplexu vzájemně propojených sanačních technologií, kde má nezastupitelné místo. Její význam spočívá především ve schopnosti zpracovávat kontaminované roztoky s nižšími koncentracemi kontaminantů. Těchto roztoků bude s pokračující sanací postupně přibývat.

„Věřím, že tato investice environmentálního charakteru, která je součástí celého komplexu unikátních sanačních technologií, bude mít významný podíl na dokončení sanace horninového prostředí a zajistí tak trvalé využití rozsáhlé zásobárny pitných vod v severočeské křídě,“ uvedla náměstkyně Alexandra Rudyšarová.

Vzhledem k významnému opotřebení a působení agresivního prostředí bylo zařízení technologie NDS 6, které bylo uvedeno do provozu v roce 1985 pro zajištění likvidace kyselých důlních vod čerpaných v rámci provozu hlubinného Dolu Hamr I, technicky i technologicky zastaralé a nesplňovalo bezpečnostní a hygienické požadavky pro další bezpečný provoz. Proto bylo přistoupeno k úplné rekonstrukci, která přinese navýšení kapacity zpracování zbytkových technologických roztoků a tím výrazné zkrácení procesu sanace. Provoz rekonstruované technologie bude zajištěn do snížení kontaminace podzemních vod na úroveň, která zaručí trvalou využitelnost zásob pitných podzemních vod v severních Čechách na Českolipsku. Očekává se, že tohoto stavu bude dosaženo kolem roku 2037.

„Těší mne, že rozsáhlá rekonstrukce technologie NDS 6 byla úspěšně dokončena. Tato technologie umožňuje zpracování zbytkových technologických roztoků o nižší koncentraci kontaminantů a tím uvolnění kapacity ostatních sanačních technologií pro efektivní zpracování roztoků s vyššími koncentracemi kontaminantů. Výstup z technologie NDS 6 tedy splňuje i podmínky pro vypouštění do vodoteče. Rekonstrukce této technologie přispěje k dokončení sanace v plánovaném termínu,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Rekonstrukci technologie NDS 6 zahájila společnost „DIAMO – NDS 6“ s vedoucím společníkem SYNER, s.r.o., a společníkem KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., dne 15. 5. 2017. Dokončené dílo bylo protokolárně převzato 5. 10. 2018 a následná závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem Ministerstva průmyslu a obchodu proběhla 11. 10. 2018.

„Jednalo se o několikátou ekologickou stavbu realizovanou naší společností, mimo jiné jsme v minulosti spolupracovali i se státním podnikem DIAMO. Zajímavostí bylo, ža na zhotovení takto objemově velké a technologicky náročné stavby jsme měli necelý rok a půl. Jsem rád, že se vše podařilo zrealizovat a že naší prací jsme mohli přispět k rychlejší regeneraci krajiny,“ sdělil Robert Špott, jednatel dodavatelské společnosti SYNER.

Celkové výdaje na realizaci stavby byly ve výši 866 490 639,33 Kč bez DPH.

Hlavní technologické parametry technologie NDS 6 po rekonstrukci:

Zpracovávaný objem roztoků činí 330-430 m3/hod., koncentrace kontaminantů (rozpuštěných látek) ve vstupních roztocích cca 11 g/l. Technologie umožňuje zpracovat a následně do vodoteče vypustit až 3 153 000 m3 vyčištěných vod za rok. Produkce filtračního koláče činí 90 000 m3/rok a množství vyvedených kontaminantů cca 23 000 tun/rok, od roku 2018 do roku 2037 tedy celkem cca 400 tis. tun.

Odstraňování následků chemické těžby v oblasti Stráže pod Ralskem

V důsledku těžby uranu vznikla v oblasti Stráže pod Ralskem řada ekologických zátěží, z nichž nejzásadnější tvoří kontaminované podzemní vody zasažené chemickou těžbou uranu, jejichž objem přesahoval 390 mil. m3 v ploše 27 km2. S využitím rozsáhlých výzkumných a ověřovacích prací byl stanoven a v navazujících usneseních vlády schválen postup sanace horninového prostředí spočívající ve vyvedení podstatné části kontaminovaných zbytkových technologických roztoků z podzemí na povrch a následném odstranění kontaminantů pomocí komplexu unikátních sanačních technologií. Tento komplex tvoří na sebe navazující tři principiálně odlišné způsoby odstraňování kontaminantů. Jedná se o technologii využívající záchytu sloučenin uranu na iontoměničích, dále se jedná o technologii tepelného zahušťování roztoků v odparkách a třetím typem je neutralizační a dekontaminační stanice, v níž je odstraňovaná kontaminace přepracována na odbytovatelné produkty nebo nerozpustné kaly, které jsou ekologicky ukládány do odkaliště.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-rudysarova-se-zucastnila-zahajeni-provozu-rekonstruovane-technologie-neutralizacni-a-dekontaminacni-stanice-nds-6--241703/