ANONYMNÍ ONLINE SCHRÁNKA DŮVĚRY

Společnost SYNER, s.r.o., v rámci své podnikatelské činnosti netoleruje porušování pravidel hospodářské soutěže, korupční chování a diskriminaci v jakékoliv formě.

Pro SYNER, s.r.o. je velmi důležité, aby bylo hlášeno pochybení týkající se událostí, které jsou v rozporu se zákonem nebo kde existuje veřejný zájem či podezření na neetické jednání v souladu s politikou Whistleblowing.

Prostřednictvím anonymní online schránky důvěry mohou dotčené osoby oznámit jakýkoliv náznak problému nebo podnět ke zlepšení stávající situace.

Oznámení je možné zaslat dvěma způsoby:

Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.